Skip Navigation LinksZŠ STRMILOV : ÚVOD : O ŠKOLE : ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada

Vložil(a): Luboš Nečeda 22.2.2018

Poslání školské rady

§ 168

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

 

Členové školské rady

Třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků ze svých řad a třetina členů školské rady je volena pedagogickými pracovníky z řad pracovníků školy.

Od začátku října pracuje školská rada v nové sestavě. Po volbách se jejími členy stali:

Členové rady školy jmenovaní zřizovatelem:

  • Jaromír Krátký
  • Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D.  - předsedkyně školské rady, zapisovatelka

Členové rady školy z řad rodičů:

  • Lenka Hynková
  • Vladimíra Kučerová

Členové rady školy z řad učitelů:

  • Mgr. Miroslava Kolářová
  • Mgr. Luboš Nečeda

 

 

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ STRMILOV

 

Školská rada při Základní škole Strmilov se na svém ustavujícím zasedání

dne 25.1.2018  usnesla vydat následující jednací řád:

 

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "školský zákon")

Článek 2

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem. Schůze školské rady svolává předseda školské rady nebo kterýkoliv člen školské rady nejpozději7dní před jejím zasedáním.

Článek 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen školské rady jako předsedající. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele

či zřizovatele školy.

Článek 4

Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak. Přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitelka školy nemají hlasovací právo. Program, podklady pro jednání školské rady, návrhy a připomínky musí být členům školské rady doručeny alespoň 7 dní před zasedáním školské rady v písemné formě nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Článek 5

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jím pověřeného člena školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, zákonných zástupců žáků, ředitelky nebo pracovníků školy a zřizovatele školy. V úvodu svého zasedání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady, popřípadě ředitelky školy, pokud je k zasedání školské rady přizvána. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Článek 6

Školská rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Článek 7

O průběhu jednání školské rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo jím pověřený zástupce v době nepřítomnosti předsedy a dále 1 určený ověřovatel. Zápis obsahuje tyto náležitosti: den a místo zasedání, výčet přítomných členů školské rady, program zasedání, název projednávaných bodů, stručný obsah rozpravy k jednotlivým bodům jednání, přijaté závěry a usnesení včetně hlasování s uvedením, jak jednotliví členové školské rady hlasovali pro příslušné usnesení. Zápis je nutno pořídit do 14 dnů od jednání a v téže lhůtě se rozesílá všem členům školské rady, a to buď klasickou, nebo elektronickou formou, a zveřejní se na webových stránkách školy. O námitkách člena školské rady proti zápisu rozhodne školská rada hlasováním na svém nejbližším zasedání. Součástí zápisu je listina přítomných na zasedání s podpisy členů školské rady a veškeré písemné podklady, které byly projednávány. O závěrech, přijatých na zasedání školské rady, je bez zbytečného odkladu předsedou školské rady písemně nebo elektronickou formou informován ředitel školy.

Článek 8

Nejméně jednou ročně školská rada informuje prostřednictvím webových stránek školy rodiče, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písmo b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v § 168 odst. 1 písmo a),e), f), g) a h) školského zákona.

Článek 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek 10

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 25. 1. 2018.

 

Ve Strmilově dne 25. 1. 2018.

                                                                                        Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D.

titul, jméno, příjmení

předseda školské rady

 

Zápis z 1. zasedání ŠKOLNÍ RADY  ZŠ Strmilov

ze dne 25.1.2018

Přítomni:  J.Sedláková, L.Plachá,M. Kolářová, L.Nečeda, L.Hynková, V.Kučerová

Omluven: J.Krátký

Program:

1.        Výsledky voleb a jmenování do školské rady,  volba předsedkyně a zapisovatelky

2.        Schválení  jednacího řádu pro následující období, systém spolupráce

3.         Koncepční záměry školy

4.        Informace od ředitelky školy

Ad1: Volby ŠR na 3 roky

Složení rady je dáno třetinovým zastoupením mezi zástupci rodičů, zřizovatele a učitelů. Ve Strmilově byly za rodiče zvoleny Vladimíra Kučerová a Lenka Hynková, za učitele Luboš Nečeda a Miroslava Kolářová. Zřizovatel do komise jmenoval Jaroslavu Sedlákovou a starostu Jaromíra Krátkého.

Na návrh přítomných se předsedkyní školské rady stala Jaroslava Sedláková. (Hlasování: Pro: 4 hlasy. Zdržela se: 1 hlas.) Zapisovatelkou prvního  jednání byla schválena Jaroslava Sedláková. (Hlasování: Pro: 5 hlasů.)

Ad 2) Jednací řád byl mírně upraven v článku 7. Počet ověřovatelů se snižuje na 1 osobu bez další specifikace. (Hlasování: Pro: 5 hlasů.)Upravený řád je přílohou tohoto zápisu.

Práce školské rady bude spočívat zejména v plnění zákonných požadavků (viz §168 Školského zákona). Termíny pro schvalování základních dokumentů školy budou navazovat na harmonogram školního roku. Pro schválení výroční zprávy, školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledku se předpokládá termín předložení návrhu na září (případně srpen) – vždy po ukončení a zpracování výsledků opravných zkoušek. Do 1 měsíce pak budou dokumenty projednány a schváleny.

Protože se rada bude scházet 1x za 2 měsíce, pro svou práci si stanovuje další záměry nad rámec svých povinností. Tyto vyplynou z diskuse na dalším jednání, pro které si každý člen připraví svůj námět na téma: V jaké oblasti by škola potřebovala pomoci a je v silách školské rady toto ovlivnit?

Jednání ŠR mají za cíl posílit otevřenou a respektující komunikaci mezi  všemi aktéry základního školství ve Strmilově.

Ad 3) Koncepční záměry školy se pro rok 2018 týkají zejména investiční akce „Zateplení haly ZŠ Strmilov“. Tato bude realizována od června do září 2018. Částečně je hrazena z EU prostřednictvím OP Životní prostředí, velkou část zaplatí škola z odpisů na svěřený majetek.  V plánu je také sociální zařízení v 1. nadzemním podlaží školy. Bezbariérovost školy je zatím ve fázi dlouhodobého záměru a sledování příležitostí k financování.  Výuka probíhá podle Školského vzdělávacího programu s názvem „Svobodná škola“, v níž mottem programu je „Svobodného člověka může vychovat jenom svobodný učitel.“

Ad 4) Paní ředitelka dále podala členům rady informace o chodu školy, o předpokládaném počtu dětí. Pozitivní posun je v oblasti finančního ohodnocení vedení kroužků, učitelé je již nevedou zdarma. Diskuse se vedla na téma efektivnost vzdělávání učitelského sboru, význam a efekty setkání ředitelů v D.Radíkově. Obavy se vyskytly  v souvislostí s administrativou napojenou na nové povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů.  GDPR bude řešeno s podporou zřizovatele. Prázdniny budou ve škole 2.2.2018 pátek. Nepříjemností je pro školu incident žáka, jenž slovně vulgárně napadl učitelku. Zároveň je pachatelem poškozování majetku školy. Proti žákovi bylo zahájeno řízení, věc byla předána Policii ČR a strážníkům Městské policie Strmilov. 

Předběžně stanovený termín příštího jednání ŠR  je čtvrtek 12.4.2018 v 15.00.

Ověřovatelkou zápisu byla stanovena  M.Kolářová.

Zapsala: Jaroslava Sedláková

 

 

Příloha č.1: Jednací řád ŠR schválený den 25.1.2018