Skip Navigation LinksZŠ STRMILOV : ÚVOD : O ŠKOLE : ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada

Vložil(a): Lída Plachá 22.8.2017

Poslání školské rady

Posláním školské rady je vykonávat funkci samosprávy a veřejné kontroly školy ve smyslu zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění.

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodářství
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Členové školské rady

Třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků ze svých řad a třetina členů školské rady je volena pedagogickými pracovníky z řad pracovníků školy.

Od začátku října pracuje školská rada v nové sestavě. Po volbách se jejími členy stali:

Členové rady školy jmenovaní zřizovatelem:

 • Jaromír Krátký
 • Jaroslava Smejkalová  - předsedkyně školské rady

Členové rady školy z řad rodičů:

 • Lenka Hynková
 • Miroslava Nesporá

Členové rady školy z řad učitelů:

 • Ing. Marta Bílá - zapisovatelka
 • Mgr. Dana Zemanová

Na svém prvním setkání 7. října 2011 si členové rady zvolili svoji předsedkyni, kterou se stala paní Jaroslava Smejkalová. Dále se seznámili s aktuální stavem školy a právy a povinnostmi školské rady. Na tomto ustavujícím jednání byl přítomen i ředitel školy, pan Mgr. Josef Pulkrab, který zodpověděl i mnohé dotazy přítomných.

 

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ STRMILOV

Školská rada při Základní škole Strmilov se na svém ustavujícím zasedání

dne 15. 12. 2014 usnesla vydat následující jednací řád: 

Článek 1 

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "školský zákon")  

Článek 2 

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem. Schůze školské rady svolává předseda školské rady nebo kterýkoliv člen školské rady nejpozději7dní před jejím zasedáním. 

Článek 3 

Program jednání navrhuje předseda školské rady, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen školské rady jako předsedající. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy. 

Článek 4 

Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak. Přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitelka školy nemají hlasovací právo. Program, podklady pro jednání školské rady, návrhy a připomínky musí být členům školské rady doručeny alespoň 7 dní před zasedáním školské rady v písemné formě nebo prostřednictvím elektronické pošty. 

Článek 5 

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jím pověřeného člena školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, zákonných zástupců žáků, ředitelky nebo pracovníků školy a zřizovatele školy. V úvodu svého zasedání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady, popřípadě ředitelky školy, pokud je k zasedání školské rady přizvána. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady. 

Článek 6 

Školská rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

Článek 7 

O průběhu jednání školské rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo jím pověřený zástupce v době nepřítomnosti předsedy a dále 2 určení ověřovatelé, kterým je vždy 1 člen školské rady z řad zástupců pedagogů školy a 1 člen školské rady z řad zástupců zřizovatele. Zápis obsahuje tyto náležitosti: den a místo zasedání, výčet přítomných členů školské rady, program zasedání, název projednávaných bodů, stručný obsah rozpravy k jednotlivým bodům jednání, přijaté závěry a usnesení včetně hlasování s uvedením, jak jednotliví členové školské rady hlasovali pro příslušné usnesení. Zápis je nutno pořídit do 14 dnů od jednání a v téže lhůtě se rozesílá všem členům školské rady, a to buď klasickou, nebo elektronickou formou, a zveřejní se na webových stránkách školy. O námitkách člena školské rady proti zápisu rozhodne školská rada hlasováním na svém nejbližším zasedání. Součástí zápisu je listina přítomných na zasedání s podpisy členů školské rady a veškeré písemné podklady, které byly projednávány. O závěrech, přijatých na zasedání školské rady, je bez zbytečného odkladu předsedou školské rady písemně nebo elektronickou formou informován ředitel školy. 

Článek 8 

Nejméně jednou ročně školská rada informuje prostřednictvím webových stránek školy rodiče, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písmo b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v § 168 odst. 1 písmo a), e), f), g) a h) školského zákona. 

Článek 9 

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou. 

Článek 10 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 15. 12. 2014.

Ve Strmilově dne 15. 12. 2014

 

Jaroslava Smejkalová v.r.

titul, jméno, příjmení

předseda školské rady

 

Zápis z ustavující schůze školské rady

Datum a místo zasedání: 15. 12. 2014, ředitelna ZŠ Strmilov

Přítomni: Mgr. Ludmila Plachá

Jaromír Krátký

Jaroslava Smejkalová

Lenka Hynková

Milena Sedláková

Ing. Marta Bílá

Mgr. Dana Zemanová

Program: 1) Přivítání – Mgr. Ludmila Plachá přivítala všechny přítomné

2) Volba předsedy a zapisovatele – za předsedkyni byla jednohlasně všemi členy rady zvolena Jaroslava Smejkalová, zapisovatelkou byla všemi členy rady zvolena Ing. Marta Bílá

3) Schválení jednacího řádu školské rady – všichni členové školské rady schválili jednací řád

4) Seznámení s §167 a §168 Školského zákona – činnost školské rady – členové školské rady se seznámili s obsahem §167 a §168 Školského zákona

5) Diskuse o klasifikační stupnici – členové školské rady diskutovali o stupnici pro klasifikaci žáků Závěr: klasifikační stupnice se v letošním roce nechá, na konci školního roku se vyhodnotí úspěšnost. Pak se školská rada domluví na dalším postupu.

6) Diskuse – webové stránky – informace sdělovat rodičům

 

Zapsala: Ing. Marta Bílá

Jaroslava Smejkalová v.r., předsedkyně školské rady

Jaromír Krátký v.r.

Mgr. Dana Zemanová v.r.

 

Zápis z jednání školské rady

Datum a místo zasedání: 24. 8. 2015, ředitelna ZŠ Strmilov

Přítomni: Jaromír Krátký

Jaroslava Smejkalová

Lenka Hynková

Milena Sedláková

Ing. Marta Bílá

Mgr. Dana Zemanová

Mgr. Ludmila Plachá

Program:

1)      Členové školské rady byli seznámeni s informací, že na jaře 2016 proběhne testování 6. třídy  (ČŠI – Výběrové zjišťování výsledků žáků 2015/2016 - Matematická gramotnost)

2)      Svoz žáků z 1. stupně do školy z obcí Zahrádky a Bořetín, (do Zahrádek vozí své děti i rodiče z Horní Olešné) – město Strmilov bude, dle vyjádření pana starosty Jaromíra Krátkého,  i nadále zajišťovat svoz žáků z uvedených obcí

3)      Členové školské rady odsouhlasili změnu školního řádu (- žáci školy musí respektovat i pokyny zaměstnanců školy)

4)      Členové školské rady vzali na vědomí změnu ve Školním vzdělávacím programu ZŠ Strmilov „Svobodná škola“ – rodinná výchova v 9. třídě nebude, místo toho je zařazen literární seminář (povinně volitelný předmět)

5)      Seznámení s výroční zprávou za školní rok 2014/2015. Členové školské rady schválili výroční zprávu o činnosti školy.

6)      Diskuse o úspěšnosti klasifikační stupnice. Závěr: Pravidla pro hodnocení a klasifikaci zůstávají stejná i na školní rok 2015/2016

 

Dne 24. 8. 2015 zapsala Ing. Marta Bílá

Jaroslava Smejkalová v.r., předsedkyně školské rady

Jaromír Krátký v.r.

Mgr. Dana Zemanová v.r.