Skip Navigation LinksZŠ STRMILOV : ÚVOD : DOKUMENTY : ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád

Vložil(a): Ludmila Plachá 11.9.2019

 

 

Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec

 

Školní řád

 

I.                   Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

 

A. Práva žáků a zákonných zástupců žáků:

a) žáci mají právo na vzdělávání a služby poskytované školou

b) žáci a zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

c) zákonní zástupci mají právo být voleni do Školské rady

d) žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit

e) žáci a zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje

f) žáci a zákonní zástupci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy, nebo poradenského školského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání

 

B. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků:

a) žáci mají povinnost řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat

b) žáci mají povinnost dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

c) žáci mají povinnost plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním, nebo vnitřním řádem školní jídelny a školní družiny

d) zákonní zástupci žáků jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dokládat důvody nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, oznamovat změny a údaje podstatné pro dokumentaci

e) zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy, nebo školského zařízení, na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání žáka

 

 

II.                Provoz a vnitřní režim školy

a)      Žák chodí do školy pravidelně a včas, minimálně 5 minut před zahájením vyučování je ve své třídě a připravuje se na vyučování.

b)      Žák se ve škole i mimo školu chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá   pokynů zaměstnanců školy, dodržuje řád školy, vnitřní řád školy a řád odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.

c)      Žáci a zaměstnanci školy se k sobě chovají vzájemně podle pravidel slušného chování.  

d)     Dlouhodobé uvolnění z výuky tělesné výchovy se provádí na základě žádosti rodičů a je nutné žádost vždy doložit lékařským vyjádřením.

e)      Žák chodí do školy vhodně, čistě a bez výstředností upraven a oblečen.

f)       O malých přestávkách zůstávají žáci v učebně, o velké přestávce se mohou žáci pohybovat ve své třídě a příslušné chodbě (nebo na školním dvoře)

g)      Do odborné učebny přírodopisu, fyziky, výtvarné výchovy, informatiky se žáci přesunují pod vedením vyučujícího, ne dříve než dvě minuty před začátkem vyučovací hodiny. Rovněž na tělesnou výchovu, pracovní činnosti a akce organizované školou odchází žáci v doprovodu vyučujícího.

h)      Ke školní jídelně chodí žáci pouze v době přestávky na oběd pod dozorem vyučujícího, který vyučoval ve třídě poslední vyučovací hodinu před polední přestávkou. Do školní jídelny vstupují žáci se svolením učitele, který vykonává dozor. Žáci navštěvující školní družinu chodí na oběd společně s vychovatelkou. Za pitný režim zodpovídají rodiče, a proto není dovoleno žákům během dne navštěvovat školní jídelnu.

i)        Pokud se žák nemůže zúčastnit výuky, jeho nepřítomnost omlouvají rodiče     telefonem, e-mailem, nebo jiným prokazatelným způsobem do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Po příchodu do školy předkládá žák  písemnou  omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli.

j)        Žádosti o uvolnění z oprávněných a závažných rodinných důvodů podávají  rodiče písemně třídnímu učiteli. Z jedné hodiny vyučování omlouvá a uvolňuje vyučující, na jeden den nepřítomnosti z rodinných důvodů uvolňuje třídní učitel, na více dní na základě vyjádření třídního učitele uvolňuje ředitel školy.  

k)      Škola v odůvodněných případech může požadovat, aby omluvenka žákovy absence byla doložena lékařským potvrzením.  

l)        Žák nesmí do školy přinášet předměty nesouvisející s vyučováním (cenné osobní věci, šperky, přehrávače, finanční částky nad 50.-Kč). Pokud je žák nucen si tyto věci do školy přinést, uloží si je u třídního učitele, aby se předešlo jejich ztrátě.

m)    Je přísný zákaz používání mobilních telefonů v době vyučovacích hodin. Na začátku vyučovací hodiny může vyučující vybrat mobilní telefony a další drobnou elektroniku do určeného košíčku. Po skončení vyučovací hodiny rozdá učitel vše zpět žákům.

n)      Po skončení vyučování se žáci nezdržují ani v budově školy, ani ve venkovním areálu.

 

III.              Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

 

a)      Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouští školní budovu   bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování (i volné hodiny a přestávky na oběd) žáci mohou opustit školu, ale škola za ně nenese odpovědnost. Žáci mají písemný souhlas rodičů, že mohou školu opustit.

b)      Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány   všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití   alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých   látek).

c)      Do areálu školy nesmí žáci nosit zdraví škodlivé látky (cigarety, elektronické cigarety, alkohol a další návykové látky).

d)     Žák je povinen okamžitě oznámit kterémukoli učiteli poškození svého zdraví, či ztrátu odložené věci, na dodatečné oznámení nebude brán zřetel.

e)      Rodiče nesou zodpovědnost za své dítě, pokud třídnímu učiteli nesdělí důležité informace o zdravotním stavu dítěte. U chronicky nemocných dětí léky zajišťují rodiče.

 

IV.              Podmínky zacházení s majetkem školy

 

Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek svůj i školy před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.

 

V.           Zásady pro jednání se zákonnými zástupci žáků

 

O veškeré komunikaci se zákonnými zástupci povede škola písemnou dokumentaci.

 

 

Ve Strmilově 17. 6. 2016                                 Mgr. Ludmila Plachá, řed.školy 

 

 

 

Školní řád ke stažení zde (0,3MB).

Vnitřní řád ŠD zde (0,2MB).

Volební řád školské rady zde (0,2MB).

Vnitřní řád školního klubu zde (0,2MB).