Skip Navigation LinksZŠ STRMILOV : ÚVOD : VOLNOČASOVÉ AKTIVITY : KLUB

Klub

Vložil(a): Zuzana Hubingerová 3.9.2019

Školní klub

Kritéria přijetí dítěte do Školního klubu


Provozní doba školního klubu: Po: 13,10 – 14,15 a Út - Pá: 12,15 -14,15.  Kapacita ŠK je omezená, naplňuje se do počtu 20 dětí z 4.– 9. třídy ZŠ Strmilov.                                              

Poplatek ŠK

Poplatek je stanoven na 100,- Kč za měsíc. Poplatek vybírá vychovatelka ŠK. Platí se vždy na jedno pololetí, tedy 500,- Kč. Poplatek je splatný do 25. září za 1. pololetí a do 30. ledna za 2. pololetí.
Nezaplacený poplatek je důvodem pro vyloučení žáka z docházky do ŠK.
V případě, že se dítě přihlásí v průběhu školního roku, hradí částku za měsíce, kdy je přítomno ( 100 Kč za měsíc) v nejbližším termínu.
 V případech nepřítomnosti dítěte ve ŠK ze zdravotních důvodů nebo z důvodu odhlášení může být poplatek na písemnou žádost zákonných zástupců vrácen, a to pouze za nepřítomnost v celém kalendářním měsíci.
Poplatek je použit jako příspěvek na hrazení provozních nákladů spojených s činností školní ho klubu.

Odchody dětí ze ŠK

Čas odchodu dítěte ze ŠK napíší rodiče do zápisního lístku. Má-li být dítě uvolněno v jiný čas, než je na zápisním lístku, musí vychovatelce předložit uvolňovací lístek od zákonného zástupce (v krajním případě je možné poslat e-mail na adresu: reditel@zsstrmilov.cz  do 12 hodin, nebo SMS na telefon 724 931 019). Dítě nelze uvolnit na základě telefonického hovoru.
Uvolňovací lístek musí obsahovat:
1. datum
2. jméno dítěte
3. čas, kdy má být dítě uvolněno
4.  podpis zákonného zástupce.
Dítě odchází samo. Okamžikem odchodu dítěte ze ŠK přebírá jeho zákonný zástupce veškerou právní odpovědnost vyplývající z povinnosti  dohledu nad dítětem.


Chování žáků

 

Dítě bez vědomí vychovatelky školní klub neopouští. V případě, že dítě bylo ve škole a nedostaví se do školního klubu, bude vychovatelka informovat rodiče. Při svévolném opuštění školy vychovatelka za dítě neodpovídá.
Ve školním klubu se dítě řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem ŠK, který je vyvěšen v učebně.
Pokud dítě soustavně narušuje školní řád a činnost ŠK, může být ze školního klubu vyloučeno. Může být také vyloučeno za porušení kázně, ohrožování zdraví a pokud svévolně dlouhodobě nenavštěvuje školní klub.

 

 

Vnitřní řád školního klubu zde (0,2MB).

 

ŠVP školního klubu zde (0,3MB).