Skip Navigation LinksZŠ STRMILOV : ÚVOD : VOLNOČASOVÉ AKTIVITY : DRUŽINA

Školní družina

Vložil(a): Martina Nedbalová 27.8.2018

 

Kritéria přijetí dítěte do ŠD


Kapacita ŠD je omezená, naplňuje se do počtu 30 dětí v každém oddělení ŠD I - 1. ročník, ŠD II - 2. až 4. ročník.
Přednostně jsou přijímány děti z 1. ročníku. Dále se zapisují děti ze 2. a 3. třídy, přednost mají dojíždějící děti. Ze 4. třídy se přijímá pouze tehdy, pokud to dovolí kapacita ŠD.

 

Poplatek ŠD

Poplatek pro děti, které chodí ráno i odpoledne, nebo jen odpoledne, je 100,- Kč měsíčně. Poplatek pro děti, které chodí jen ráno, je 50,- Kč měsíčně. Poplatek vybírá vychovatelka ŠD dvakrát ročně ( na období září – prosinec a leden – červen).
Poplatek je splatný do 30. září za 1. pololetí, do 28. února za 2. pololetí.
Nezaplacený poplatek je důvodem pro vyloučení žáka z docházky do ŠD.
V případě, že se dítě přihlásí v průběhu školního roku, hradí částku za měsíce, kdy je přítomno ( 100 Kč za měsíc) v nejbližším termínu.
 V případech nepřítomnosti dítěte ve ŠD ze zdravotních důvodů nebo z důvodu odhlášení může být poplatek na písemnou žádost zákonných zástupců vrácen, a to pouze za nepřítomnost v celém kalendářním měsíci.
Poplatek je použit jako příspěvek na hrazení provozních nákladů spojených s činností školní družiny.
Poplatek může být prominut dítěti, které je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příspěvek, který podle zákona č.117/1995 Sb. o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. Úplata může být prominuta žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona 117/1995 Sb.


Odchody dětí ze ŠD

Čas odchodu dítěte ze ŠD napíší rodiče do zápisního lístku. Má-li být dítě uvolněno dříve, než je na zápisním lístku, musí vychovatelce předložit uvolňovací lístek od zákonného zástupce (v krajním případě je možné poslat e-mail na adresu: reditel@zsstrmilov.cz  do   11.20 ). Dítě nelze uvolnit na základě telefonického hovoru.
Uvolňovací lístek musí obsahovat:
1. datum
2. jméno dítěte
3. a) čas, kdy má být dítě uvolněno
    b) po vyučování – do ŠD nejde
    c) po obědě tj. ve 12.00 (pouze děti, kterým končí vyučování v 11.20, ostatní děti odchází na oběd samy)
4.  podpis zákonného zástupce.
Pokud dítě neodchází ze ŠD samo, ale s doprovodem, je nutné uvést osoby, které můžou dítě vyzvedávat. Tyto osoby si dítě vyzvedávají přímo ve ŠD (děti nebudou pouštěny na pouhou výzvu od školních dveří).
Hromadně se uvolňují děti na autobus nebo domů ve 13.00, 13.45, 14.00, 14.30, 14.45 a 15.00.
V době od 13.00 do 13.45 nejsou děti uvolňovány z důvodu výchovně vzdělávací práce s dětmi či pobytu venku.

Okamžikem odchodu dítěte ze ŠD přebírá jeho zákonný zástupce veškerou právní odpovědnost vyplývající z povinnosti  dohledu nad dítětem.
Kroužky
Pokud dítě navštěvuje některý z kroužků, které škola nabízí, musí zákonný zástupce informovat vychovatelky, v kolik hodin má být na kroužek uvolněn a kdy se vrátí zpět, popř. že po kroužku odchází domů. Na tyto kroužky odchází děti samy.


Chování žáků

Dítě bez vědomí vychovatelky ŠD neopouští. V případě, že dítě bylo ve škole a nedostaví se do školní družiny, bude vychovatelka informovat rodiče. Při svévolném opuštění školy vychovatelka za dítě neodpovídá.
Ve školní družině se dítě řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem ŠD, který je vyvěšen v učebně.
Pokud dítě soustavně narušuje školní řád a činnost ŠD, může být ze školní družiny vyloučeno. Může být také vyloučeno za porušení kázně, ohrožování zdraví a pokud svévolně dlouhodobě nenavštěvuje školní družinu


Cíle výchovně vzdělávací práce

V návaznosti na vyučování se děti učí základům společenského chování: umět poprosit, poděkovat, umět se chovat k sobě navzájem a prohlubovat úctu ke starším osobám.
Pokud je to možné jsou denně zařazovány vycházky a pohybové aktivity venku, při nepřízni počasí je možno využívat tělocvičnu školy.
Výsledky zájmové činnosti (výkresy, výrobky) jsou pravidelně vystavovány na chodbě školy. Písně a krátká dramatizační vystoupení je možno vidět při besídkách nebo školních akademiích.

 

Školní vzdělávací program družiny ke stažení zde (334 kB).

 

Vnitřní řád družiny ke stažení zde (238 kB).